JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Lahnuksen ampumarata-alueaan järjestyssääntö

Voimassaolo 9. Helmikuuta 2018 alkaen toistaiseksi

Perusteet

Ampumaratalaki 9 §
Poliisihallituksen ampumaratalupa
Ympäristölupa
Alueen vuokrasopimus

1 Yleistä

Lahnuksen ampumarata-alueen ruutiaseradat on tarkoitettu urheilu-, metsästys- ja reserviläisammunnan sekä ampumahiihdon ja –juoksun harjoittamiseen.

Tämän lisäksi aluetta käytetään julkisena liikuntapaikkana juoksuun, hiihtoon, kävelyyn, airsoft –harrastukseen, valtakunnallisen Ampumaharrastusfoorumin jäsenjärjestöjen toimintoihin ja muihin, Espoon Ampumaratayhdistys ry:n hallituksen hyväksymiin käyttötarkoituksiin.

Alueella ammutaan kaikkia radoille soveltuvia valtakunnallisen Ampumaharrastusfoorumin jäsenjärjestöjen sääntöjen mukaisia ampumalajeja ja –kilpailuja sekä järjestetään niihin liittyvää harjoittelua ja koulutusta.

Tämän lisäksi järjestetään lakisääteisiä ampumakokeita.

Radalla liikkuvien on tarkasti noudatettava rataopasteissa annettuja ohjeita ja kieltoja. Vain merkittyjä ajo- ja kulkureittejä saa käyttää ja ratavalleille nousu on ehdottomasti kielletty kaikkina aikoina. Jokainen radalla liikkuja on omalta osaltaan vastuussa turvallisuudesta ja ampumatoiminnan jatkumisesta Lahnuksessa.

2 Vastuualueet

Espoon Ampumaratayhdistys ry on vuokralaisena vastuussa radan käyttöön liittyvistä turvallisuus-, valvonta- ja ympäristöasioista. Alueen käytöstä päättää Espoon Ampumaratayhdistys ry:n hallitus.

Ampumaratalain 5 §:n mukaisen ratavastaavan nimittää Espoon Ampumaratayhdistys ry:n hallitus ja henkilön yhteystiedot ovat näkyvissä rata- alueella ja ampumaratayhdistyksen www-sivuilla (www.espoonampumarata.fi).

Alueella sijaitsevien yksittäisten ampumaratojen valvonnan hoitavat jäsenyhteisöt kullekin vuodelle vahvistettavan valvontavuorolistan mukaisesti.

Ratavastaavan tai ammunnan johtajan antamia ohjeita ja käskyjä on noudatettava (ampumaratalaki 10 §). Ohjeita, käskyjä tai järjestyssääntöä noudattamaton ampumaradan käyttäjä on velvollinen poistumaan rata-alueelta välittömästi. Tarvittaessa kutsutaan poliisi paikalle.

3 Ampumaradat

Alueen neljä ampumarataa sekä rata-alueen rakenne ja kulkureitit on yksilöity sääntöjen liitteessä 1.

4 Ratojen käyttöoikeus

Ampumarata-alueen radoilla saa ampua vain Espoon Ampumaratayhdistys ry:n jäsenyhdistyksen valvonnassa.

Kukin valvontavuoroista vastaava yhdistys nimeää henkilöt, joilta saa tarvittavat tiedot ja ohjeet. Luettelo ratavalvojista löytyy
ampumaratayhdistyksen www-sivuilta (www.espoonampumarata.fi) sekä radan ilmoitustaululta.

Elektronisten, liikkuvien, kääntyvien tai nousevien taululaitteiden käyttöoikeus on vain käyttökoulutuksen saaneilla ratavalvojilla.

Kaikkien ampumarata-alueella liikkuvien on tarvittaessa kyettävä todistamaan henkilöllisyytensä ja selvittämään radalla olonsa peruste.

Kukin ampumaradan käyttäjä on korvausvelvollinen aiheuttamastaan vahingosta. Teon luonteesta riippuen tapaukset ilmoitetaan myös poliisille.

Ampujalla on oltava voimassa oleva vakuutusturva, joka korvaa ulkopuoliselle aiheutetun henkilö- tai esinevahingon. Hyväksyttäviä ovat 1) metsästäjävakuutus, 2) Reserviläisten ampumaturva tai 3) lajiliiton lisenssi esim. SAL, SAHL. Poikkeuksen muodostavat ammuntaan tutustuvat henkilöt, joilta vakuutusturvaa ei vaadita. Tällaisen henkilön perehdytykseen ja ammunnan valvontaan tulee kiinnittää erityistä huomiota.

5 Käyttöajat

 • Pienikaliiperisten aseiden monikäyttöradalla (.22 cal) ja pienoiskivääri- ja pienoispistooliradalla (.22 cal) on noudatettava seuraavia toiminta-aikoja:
  • Yleinen toiminta-aika on ma–pe klo 10–20 ja la klo 10–18 ympäri vuoden pois lukien heinäkuu. Hirviradalla ja kivääriradalla on noudatettava seuraavia toiminta-aikoja:
  • Ratojen yleinen aukioloaika on vuosittain 1.4.–31.10. pois lukien heinäkuu.
  • Päivittäinen toiminta-aika hirviradalla ja kivääriradalla on ma–to klo 14–20 ja pe klo 14-18 pois lukien yleiset juhlapäivät.
  • Elo- ja syyskuun lauantaipäivinä hirviradalla ja kivääriradalla saa lisäksi järjestää metsästyslain tarkoittamia ampumakokeita sekä ampumaratayhdistyksen tai jäsenyhdistysten kilpailuja klo 10–14. Muutoin näiden ratojen käyttö lauantaisin on kielletty.
  • Kohdistusammunnat saa tehdä hirviradalla ja kivääriradalla 1.11.–31.3. keskiviikkoisin ja torstaisin klo 14–17 pois lukien yleiset juhlapäivät.

Ampumatoiminta on kokonaan kielletty kaikilla radoilla yleisinä juhlapäivinä.

6 Varomääräykset ja ampumasäännöt

Lahnuksen ampumaradalla on noudatettava Ampumaharrastusfoorumin Ampumaharrastajan ”kymmenen käskyä” -turvaohjetta (liitteenä 2) sekä lajiliittojen sääntöjen määräyksiä aseiden ja ampumatarvikkeiden käsittelystä
ja ammuntojen suorittamisesta.

Ennen ammunnan alkua on nostettava varolippu radan pääportin lippusalkoon ja huolellisesti varmistettava ettei radan välittömällä tulialueella ole henkilöitä tai eläimiä.

Ammunnan aikana radalla on aina oltava ammunnan johtaja. Ammunnan johtaja vastaa asianmukaisista ratakomennoista ja valvoo rataturvallisuutta. Ammunnan johtajan on käytettävä radalla turva-oranssista liiviä, jossa lukee ammunnanjohtaja.

Aseen saa ladata vain ampumapaikalla ja rata-alueella liikuttaessa ase on aina pidettävä lataamattomana, lukko avattuna tai ase taitettuna tai mahdollisuuksien mukaan kuljetuskoteloon sijoitettuna. Ampumapaikalla on ase pidettävä aina suunnattuna ampumasuuntaan. Asetta ei saa käsitellä silloin, kun ampumapaikan etupuolella on henkilöitä.

Kaikilla ampumapaikoilla on käytettävä kuulosuojaimia. Myös suojalasien käyttö ammunnan aikana on suositeltavaa. Hirvitallissa on ammuntojen aikana suojalasien käyttöpakko.

Pienikaliiperisten aseiden radoilla voidaan käyttää vain kaliipereita .22 LR ja .22 short. Millään radalla ei saa suorittaa sarjatuliammuntoja. Taulut on kiinnitettävä radan taululaitteisiin ja kivääriradalla sekä pienoiskaliiperisten radoilla on sallittua ampua vain luodinkeräyslaitteistoon.

Alueella on ehdoton nollatoleranssi alkoholin ja muiden päihteiden osalta aseiden hallussapitoon ja ammuntaan liittyen.

7 Ampumaradan aukiolo ja tapahtumien kirjaus

Rata-alueen pääportti pidetään lukittuna aina kun alueella ei ole käyttöä. Viimeisenä alueelta lähtevä ratavalvoja huolehtii rata-alueen tyhjenemisestä ja pääportin sulkemisesta.

Ratavalvoja vastaa siitä, että valvomansa ratavuoron ammuntapöytäkirja on täydellisesti ja selvällä käsialalla täytettynä ammunnan päättyessä. Kaikki epäselvät tilanteet selvitetään välittömästi kyseisen radan vastuuhenkilön kanssa.

8 Ensiapu

Ampumaradan osoite on Lahnuksentie 37, 02970 Espoo.

Jokaisella ampumaradalla on ensisammutus- ja ensihoitovarustus sekä paarit merkityillä paikoilla. Turvaohjeet ja -varusteet on oltava aina paikoillaan, näkyvillä ja saatavilla ammuntojen aikana.

Henkilövahingon sattuessa soitetaan yleiseen hätänumeroon 112 ja asiasta ilmoitetaan poliisille sekä ratavastaavalle. Muutoin ampumakilpailun taitilaisuuden järjestäjä varaa ensiavun omien kilpailusääntöjensä edellyttämällä tavalla.

9 Jätehuolto ja laitteistohuolto

Rata on ammunnan jälkeen siivottava. Ampumakilpailujen ja harjoitusten aikana kertyvä jäte on lajiteltava radoilla oleviin astioihin. Hylsyt on kerättävä radan hylsyastioihin. Rikkoutuneet taulukehikot kootaan niille osoitettuun
paikkaan.

Mahdolliset laiteviat ja ratarakenteiden vahingoittuminen on välittömästi
ilmoitettava kunkin radan vastuuhenkilölle.

10 Liitteet

Sääntöjen liitteet ovat osa Lahnuksen järjestyssääntöä.

LIITTEET

Lahnuksen ampumarata-alueen yleiskartta (Liite 1)


Ampumaharrastajan ”kymmenen käskyä” –turvaohje (Liite 2)